Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم از مجلس ایران رای اعتماد گرفتند

نمایندگان مجلس ایران به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو که حسن روحانی معرفی کرده بود، رای اعتماد دادند. از زمان تشکیل کابینه این دو وزارتخانه بدون وزیر مانده بود.
نمایندگان مجلس ایران به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو که حسن روحانی معرفی کرده بود، رای اعتماد دادند. از زمان تشکیل کابینه این دو وزارتخانه بدون وزیر مانده بود.