Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه۱۰ عقرب

شماری از روزنامه‌های امروز، شنبه ۱۰ عقرب/آبان کابل به حمله انتحاری عصر دیروز در منطقه دیپلماتیک کابل و افزایش ناامنی در افغانستان پرداخته‌اند.
شماری از روزنامه‌های امروز، شنبه ۱۰ عقرب/آبان کابل به حمله انتحاری عصر دیروز در منطقه دیپلماتیک کابل و افزایش ناامنی در افغانستان پرداخته‌اند.