نظرات فرهنگیان تاجیک در سوگ خدایی شریف‌زاده

خدایی شریف زاده در محافل ادبی ایران و افغانستان هم چهره‌ای شناخته شده بود. از تالیفات مهم او با نام “شاهنامه” و شعر زمان فردوسی” پارسال در ایران به خط فارسی منتشر شد.