Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دخترانی که با شلیک گلوله‌ای حق ازدواج را از دست می‌دهند

یکی از راه‌های تصرف دختر و ازدواج اجباری با او در برخی از مناطق افغانستان شلیک کردن در عقب خانه دختر است. اگرچه این رسم در حال کمرنگ شدن است، اما در برخی از مناطق دوردست هنوز هم از این شیوه برای به انحصار کشیدن حق ازدواج با دختران استفاده می‌شود.
یکی از راه‌های تصرف دختر و ازدواج اجباری با او در برخی از مناطق افغانستان شلیک کردن در عقب خانه دختر است. اگرچه این رسم در حال کمرنگ شدن است، اما در برخی از مناطق دوردست هنوز هم از این شیوه برای به انحصار کشیدن حق ازدواج با دختران استفاده می‌شود.