Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان در عربستان سعودی

سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در عربستان سعودی از مقام نخست وزیری لبنان استعفا داده و ایران را مورد حمله قرار داد.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در عربستان سعودی از مقام نخست وزیری لبنان استعفا داده و ایران را مورد حمله قرار داد.