Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دو حزب اصلی بریتانیا با ادعاهای جدیدی در مورد رفتار نمایندگان خود مواجه شدند

حزب حاکم بریتانیا و حزب مخالف دولت با ادعاهای جدیدی در مورد رفتار نمایندگان خود و آزار و اذیت احتمالی جنسی از سوی آنها رو‌به‌رو شده‌اند.
حزب حاکم بریتانیا و حزب مخالف دولت با ادعاهای جدیدی در مورد رفتار نمایندگان خود و آزار و اذیت احتمالی جنسی از سوی آنها رو‌به‌رو شده‌اند.