Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قرار بازداشت اروپایی برای رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا

رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا از نیروهای سیاسی در این منطقه خواسته برای شرکت در انتخابات ماه آینده یک جبهه واحد تشکیل دهند.
رهبر برکنار شده جدایی‌طلبان کاتالونیا از نیروهای سیاسی در این منطقه خواسته برای شرکت در انتخابات ماه آینده یک جبهه واحد تشکیل دهند.