Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نمایش این زمان این مکان: بازتاب پدر سالاری در جامعه ایران

وعده صحنه ای شدن قصه های مهشید امیر شاهی را از چند ماهی پیش شنیبده بودیم. قصه هایی که نثری صیقل خورده و روان دارند اما نمایشنامه نیستند. انتظار به پایان رسید و از تاریخ بیست و هشتم اکتبر در شهر فرانکفورت آلمان “نمایش این زمان، این مکان” را نیلوفر بیضایی بر اساس داستان های مهشید امیرشاهی به روی صحنه برد.
وعده صحنه ای شدن قصه های مهشید امیر شاهی را از چند ماهی پیش شنیبده بودیم. قصه هایی که نثری صیقل خورده و روان دارند اما نمایشنامه نیستند. انتظار به پایان رسید و از تاریخ بیست و هشتم اکتبر در شهر فرانکفورت آلمان “نمایش این زمان، این مکان” را نیلوفر بیضایی بر اساس داستان های مهشید امیرشاهی به روی صحنه برد.