Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زاخیلوال: هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند به افغانستان صلح بیاورد؛ حتی آمریکا

در فضای کنونی سیاسی افغانستان، “صلح” بیشتر از همه پدیده‌ها تکراری، آشنا و در عین حال واژه‌ای ناروشن و کم درک‌شده است.
در فضای کنونی سیاسی افغانستان، “صلح” بیشتر از همه پدیده‌ها تکراری، آشنا و در عین حال واژه‌ای ناروشن و کم درک‌شده است.