Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شورای نگهبان چگونه طراحی شد و سرانجام چه وضعی به خود گرفت؟

در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود که در هر یک از دوره های قانونگذاری، مراجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از مجتهدان و فقها را «که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به مجلس شورای ملی معرفی می کنند و مجلس حداقل ۵ تن از آنان را برمی گزیند تا در مجلس حضور داشته باشند و در جریان مذاکرات و تصویب قوانین شرکت کنند و «هریک از آن مواد معنونه را که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند».
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود که در هر یک از دوره های قانونگذاری، مراجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از مجتهدان و فقها را «که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» به مجلس شورای ملی معرفی می کنند و مجلس حداقل ۵ تن از آنان را برمی گزیند تا در مجلس حضور داشته باشند و در جریان مذاکرات و تصویب قوانین شرکت کنند و «هریک از آن مواد معنونه را که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند».