Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایران و انقلاب کبیر روسیه

هنگامی که بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۷ میلادی، ۱۲۹۶ شمسی قدرت را در روسیه در دست گرفتند، اروپا درگیر جنگ خانمان سوزی بود که از سه سال قبل شروع شده بود و بزرگ‌‍ترین ارتش‌های این قاره را به جان هم انداخته بود.
هنگامی که بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۷ میلادی، ۱۲۹۶ شمسی قدرت را در روسیه در دست گرفتند، اروپا درگیر جنگ خانمان سوزی بود که از سه سال قبل شروع شده بود و بزرگ‌‍ترین ارتش‌های این قاره را به جان هم انداخته بود.