Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد تازه از جمهوری اسلامی به خاطر تشدید آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی‌ فارسی

در مجلس اعیان بریتانیا از حکومت ایران به خاطر تشدید اقداماتش علیه خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی‌ فارسی انتقاد شده است.
در مجلس اعیان بریتانیا از حکومت ایران به خاطر تشدید اقداماتش علیه خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی‌ فارسی انتقاد شده است.