Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

همنوازی دیگ و کفگیر با سازهای ارکستر؛ اولین اپرای غذایی جهان، در پاریس برگزار شد

در پاریس، سرآشپزها اولین اپرای غذایی جهان را برگزار کردند. آنها به ساز خودشان آشپزی کردند. دستپختشان را هم دویست تماشاچی که از طریق یک مسابقه اینترنتی انتخاب شده بودند، چشیدند.
در پاریس، سرآشپزها اولین اپرای غذایی جهان را برگزار کردند. آنها به ساز خودشان آشپزی کردند. دستپختشان را هم دویست تماشاچی که از طریق یک مسابقه اینترنتی انتخاب شده بودند، چشیدند.