Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نامه ای از لندن؛ رسانه: حسرت و افسوس!

چه طور شد که «مس میدیا»ی انگلیسیِ اصلش لاتینی، در زبان فارسی به صورت «وسایل ارتباط جمعی» در آمد و مردم فهمیدند که مثلاً با انتشار روزنامه یا پخش موجهای رادیویی و تلویزیونی می شود با یک جمع کوچک یا بزرگ ارتباط بر قرار کرد.
چه طور شد که «مس میدیا»ی انگلیسیِ اصلش لاتینی، در زبان فارسی به صورت «وسایل ارتباط جمعی» در آمد و مردم فهمیدند که مثلاً با انتشار روزنامه یا پخش موجهای رادیویی و تلویزیونی می شود با یک جمع کوچک یا بزرگ ارتباط بر قرار کرد.