Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اشرف غنی: اجازه مداخله به احدی در امور قضایی افغانستان نمی‌دهم

رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که به هیچ کس اجازه مداخله در امور عدلی و قضایی را نمی‌دهد. او در نشست “به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان” بر ضرورت استقلال نهادهای عدلی و قضایی تأکید کرد.
رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که به هیچ کس اجازه مداخله در امور عدلی و قضایی را نمی‌دهد. او در نشست “به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان” بر ضرورت استقلال نهادهای عدلی و قضایی تأکید کرد.