Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ازدواج پاکستانی‌ها با افغان‌ها روی بام جهان

چند سالی‌ست ازدواج با دختران پاکستانی، در واخان بدخشان رسم شده. مردانی که از همسایه جنوبی‌شان دختر می‌گیرند، دلیل آن را هزینه‌های ازدواج در این منطقه می‌دانند.
چند سالی‌ست ازدواج با دختران پاکستانی، در واخان بدخشان رسم شده. مردانی که از همسایه جنوبی‌شان دختر می‌گیرند، دلیل آن را هزینه‌های ازدواج در این منطقه می‌دانند.