Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بنیاد آسیا: احساس ناامنی افغان‌ها در ۱۱ سال گذشته به بالاترین حد رسیده

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که ترس افغان‌ها از مصونیت شخصی‌شان از سال ۲۰۰۶ به این سو به بالاترین حد خود رسیده است. به اساس این نظرسنجی هنوز اکثریت افغان‌ها فکر می‌کنند حکومت در “راه درستی” در حرکت نیست اگرچه این میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که ترس افغان‌ها از مصونیت شخصی‌شان از سال ۲۰۰۶ به این سو به بالاترین حد خود رسیده است. به اساس این نظرسنجی هنوز اکثریت افغان‌ها فکر می‌کنند حکومت در “راه درستی” در حرکت نیست اگرچه این میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.