Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نشست همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان در ترکمنستان آغاز شد

هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای راجع به افغانستان ‘ریکا’ امروز در عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد. در این کنفرانس دو روزه نشست‌هایی در مورد جستجوی راه حل‌ها برای برداشتن موانعی که جلوی گسترش ارتباطات وسیع تجارتی بین کشورهای منطقه را می‌گیرد، برگزار می‌شود.
هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای راجع به افغانستان ‘ریکا’ امروز در عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد. در این کنفرانس دو روزه نشست‌هایی در مورد جستجوی راه حل‌ها برای برداشتن موانعی که جلوی گسترش ارتباطات وسیع تجارتی بین کشورهای منطقه را می‌گیرد، برگزار می‌شود.