Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘آزادی اینترنتی در ایران کمی بهبود یافته اما همچنان نمره ضعیفی می آورد’

براساس گزارش تازه ای که موسسه فریدم هاس منتشر کرده بسیاری از دولت های جهان در سال ۲۰۱۷ بر تلاش خود برای کنترل رسانه های جمعی، تضعیف دمکراسی و محدودتر کردن آزادی در اینترنت افزودند.
براساس گزارش تازه ای که موسسه فریدم هاس منتشر کرده بسیاری از دولت های جهان در سال ۲۰۱۷ بر تلاش خود برای کنترل رسانه های جمعی، تضعیف دمکراسی و محدودتر کردن آزادی در اینترنت افزودند.