Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شیرین، خواننده مصری به خاطر ‘تمسخر’ رود نیل از کار محروم شد

شیرین عبدالوهاب، خواننده سرشناس مصری به خاطر آنچه تمسخر رود نیل خوانده شده، از فعالیت هنری منع شده است.
شیرین عبدالوهاب، خواننده سرشناس مصری به خاطر آنچه تمسخر رود نیل خوانده شده، از فعالیت هنری منع شده است.