Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اقدام ارتش زیمبابوه ‘شبیه کودتاست’

اتحادیه آفریقا می گوید که تسخیر قدرت توسط ارتش زیمبابوه و حصر رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور “شبیه کودتا” است. آلفا کوند رئیس اتحادیه آفریقا گفت که این گروه خواهان بازگشت فوری به حاکمیت قانون اساسی در زیمبابوه است.
اتحادیه آفریقا می گوید که تسخیر قدرت توسط ارتش زیمبابوه و حصر رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور “شبیه کودتا” است. آلفا کوند رئیس اتحادیه آفریقا گفت که این گروه خواهان بازگشت فوری به حاکمیت قانون اساسی در زیمبابوه است.