Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کودکستان سیار واخان؛ سفری برای آموزش زنان و کودکان

ترانه مشهور “قو قو قو برگ چنار” از کامیونی که کنار جاده ایستاده ‌است، به گوش می‌رسد. زنان می‌خوانند و کودکان تکرار می‌کنند: “کاش که کفتر می‌بودم، کاش که کفتر می‌بودم؛ ده هوا پر می‌زدم، ده هوا پر می‌زدم…”
ترانه مشهور “قو قو قو برگ چنار” از کامیونی که کنار جاده ایستاده ‌است، به گوش می‌رسد. زنان می‌خوانند و کودکان تکرار می‌کنند: “کاش که کفتر می‌بودم، کاش که کفتر می‌بودم؛ ده هوا پر می‌زدم، ده هوا پر می‌زدم…”