Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شادمانی هزاران نفر از مخالفان موگابه در پایتخت زیمبابوه

هزاران نفر از مردم زیمبابوه با شادمانی در خیابان های پایتخت، از روی کار آمدن نظامیان استقبال کردند و خواستار کناره گیری رابرت موگابه از قدرت شدند. تظاهرات کنندگان با پاره کردن تصاویر آقای موگابه به سمت دفتر و محل اقامت او راهپیمایی کردند.
هزاران نفر از مردم زیمبابوه با شادمانی در خیابان های پایتخت، از روی کار آمدن نظامیان استقبال کردند و خواستار کناره گیری رابرت موگابه از قدرت شدند. تظاهرات کنندگان با پاره کردن تصاویر آقای موگابه به سمت دفتر و محل اقامت او راهپیمایی کردند.