Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

از فوکوشیما تا کرمانشاه و درس‌هایی برای آینده

فراموش کردن رخدادها و به تاریخ پیوستن آنها بخشی از ذات زمان و ذهن انسان آن است، اتفاقاتی که نه تنها سرنوشت مردم یک منطقه بلکه در پاره‌ای از موارد سرنوشت بسیاری از کشورها را برای سالها تغییر داده اند.
فراموش کردن رخدادها و به تاریخ پیوستن آنها بخشی از ذات زمان و ذهن انسان آن است، اتفاقاتی که نه تنها سرنوشت مردم یک منطقه بلکه در پاره‌ای از موارد سرنوشت بسیاری از کشورها را برای سالها تغییر داده اند.