Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراض صدها نفر در پی خودکشی یک دانشجوی دختر در کابل

صدها دانشجو در دانشگاه کابل به دنبال خودکشی یک دختر دانشجو، تجمع اعتراضی را در مقابل ریاست این دانشگاه برگزار کردند. گفته می‌شود که این دانشجو به دلیل سخت‌گیری‌ها و رد شدن پی در پی پایان‌نامه تحصیلی‌اش از سوی استاد راهنما، دست به خودکشی زده است.
صدها دانشجو در دانشگاه کابل به دنبال خودکشی یک دختر دانشجو، تجمع اعتراضی را در مقابل ریاست این دانشگاه برگزار کردند. گفته می‌شود که این دانشجو به دلیل سخت‌گیری‌ها و رد شدن پی در پی پایان‌نامه تحصیلی‌اش از سوی استاد راهنما، دست به خودکشی زده است.