Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران: پسازلزله سخت تر در پیش است

روزنامه های امروز صبح تهران ۳۰ آبان همچنان از زلزله غرب کشور نوشته و نسبت به پی آمدهای آن ابراز نگرانی کرده اند. عکس و گزارش های یکسانی از حضور رهبر جمهوری اسلامی در مناطق زلزله زده و همدردی وی با مردم در صفحات اول این روزنامه ها به چشم می آید.
روزنامه های امروز صبح تهران ۳۰ آبان همچنان از زلزله غرب کشور نوشته و نسبت به پی آمدهای آن ابراز نگرانی کرده اند. عکس و گزارش های یکسانی از حضور رهبر جمهوری اسلامی در مناطق زلزله زده و همدردی وی با مردم در صفحات اول این روزنامه ها به چشم می آید.