Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

طرح استیضاح رابرت موگابه به جریان می افتد

حزب رابرت موگابه، رئیس جمهور تحت فشار زیمبابوه، به زودی فرآیند استیضاح او را شروع خواهد کرد. این تصمیم پس از آن است که آقای موگابه روز یکشنبه با خودداری از استعفا قول داد ریاست نشست ماه آینده زانو پی اف را بر عهده بگیرد.
حزب رابرت موگابه، رئیس جمهور تحت فشار زیمبابوه، به زودی فرآیند استیضاح او را شروع خواهد کرد. این تصمیم پس از آن است که آقای موگابه روز یکشنبه با خودداری از استعفا قول داد ریاست نشست ماه آینده زانو پی اف را بر عهده بگیرد.