Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اصولگرایی انتقادی احمدی نژاد متاخر

مروری بر سخنان و مواضع احمدی‌نژاد و یارانش نشان می دهد که آن ها این خصوصیات را از جریان اصلی اصولگرایی حفظ کرده اند: خود را انقلابی‌ تر از بقیه دانستن، مرزبندی با اصلاح‌طلبان مخالفت با اختلاف طبقاتی و نقض عدالت اجتماعی، و نهایتاً سیاست خارجی تهاجمی، ضدآمریکایی. ولی نوعی سویه انتقادی هم در احمدی نژاد متاخر برجسته شده است که قبلاً وجود نداشت و می توان در عین احتیاط، او را اصولگرای انتقادی خطاب کرد. این گروه مانند همه کنشگران برخواسته از سازوکار درونی نظام جمهوری اسلامی می دانند خروج کامل از سیستم بسیار پرهزینه و گران است.
مروری بر سخنان و مواضع احمدی‌نژاد و یارانش نشان می دهد که آن ها این خصوصیات را از جریان اصلی اصولگرایی حفظ کرده اند: خود را انقلابی‌ تر از بقیه دانستن، مرزبندی با اصلاح‌طلبان مخالفت با اختلاف طبقاتی و نقض عدالت اجتماعی، و نهایتاً سیاست خارجی تهاجمی، ضدآمریکایی. ولی نوعی سویه انتقادی هم در احمدی نژاد متاخر برجسته شده است که قبلاً وجود نداشت و می توان در عین احتیاط، او را اصولگرای انتقادی خطاب کرد. این گروه مانند همه کنشگران برخواسته از سازوکار درونی نظام جمهوری اسلامی می دانند خروج کامل از سیستم بسیار پرهزینه و گران است.