لغو ‘پارتی برهنه’ در کانادا

مهمانی ( پارتی) که قرار بود در استخری در یکی از مراکز تفریحی شهر کلگری در کانادا برگزار شود، به دلیل مخالفت و نگرانی‌های امنیتی لغو شده است. دلیل مخالفت با این پارتی آن بود ک قرار بود همه شرکت کنندگان “از هر گروه سنی” برهنه در این مهمانی حضور داشته باشند.