آیا بارش برف و باران اخیر، خشک‌سالی و بی‌آبی ایران را از میان خواهد برد؟

هر گاه مدتی از باران و برف خبری نیست، نگاه نیازمندان به آسمان است و غم بی‌آبی تشدید می‌شود. از گوشه و کنار ایران، خبر برگزاری نماز باران می‌آید. نگرانی کشاورزان مناطق مختلف به حدی است که نمی‌دانند آیا زمین‌های شخم زده‌شان آبی به خود خواهید دید یا نه؟