زنان سعودی حق حضانت مشروط فرزندان را دریافت کردند

در ادامه اصلاحات اجتماعی در عربستان سعودی، پس از طلاق والدین، حق حضانت فرزندان در شرایطی به مادر سپرده می شود. با اعطای حق حضانت به مادر، کلیه منافع مربوطه از جمله حق استفاده از کمک هزینه‌های دولتی و خصوصی فرزندان در اختیار مادر قرار می گیرد.