فشارهای خارجی علیه ایران؛ گفت‌و‌گو ملی و چالش‌های آن

در حالی که فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف آمریکا بیشتر شده و در داخل هم بحران‌های سیاسی پی درپی پیش می‌آید، بحث گفت‌وگوی ملی میان طیف‌های سیاسی داخل ایران شدت گرفته