#چهارشنبه_سوری؛ شب خوب مصائب

شب چهارشنبه سوری سال‌هاست که در زیر پوست شهرهای ایران به عرصه‌ای اعلام‌نشده برای زورآزمایی نرم و در مواردی هم سخت میان نهادهای حکومتی و بخشی از مردم تبدیل شده است.