شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورا داد

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر گفته شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورا داده است. به گفته یکی دیگر از اعضا “بیماری جدید” آقای نجفی و فشارهای سیاسی دلیل استعفای او بوده است.