سال ۹۶ و انتصابات مهم در نهادهای زیر نظر رهبر ایران

سال ۹۶ سال تغییرات مناصب مهم در سیاست ایران بود که از نظر تعداد تغییرات و انتصابات در مشاغل ارشد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر کم‎نظیر بود.