مرد چینی که با خودنویس خدمه پرواز را تهدید کرد، بازداشت شد

پرواز شماره CA۱۳۵۰ از شهر چانگشا به طرف پکن در حال پرواز بود اما پس از تهدید مردی مجبور شد در استان هنان فرود اضطراری کند. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.