کتک خوردن یک زن در تهران؛ مأمور گشت ارشاد ‘تعلیق شد’

طیبه سیاوشی، یکی از نمایندگان مجلس ایران به نقل از نیروی انتظامی از تعلیق یا به تعبیر او “انتظار خدمت” مأمور گشت ارشادی که یکی از شهروندان تهران را کتک زده بود، خبر داده است.