آیا ایران می‌تواند در صورت خروج آمریکا از برجام روی اروپا و آسیا حساب کند؟

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که اگر اعضای غیر آمریکایی برجام بتوانند همه نیازهای ایران را تامین و تضمین کنند، ایران ممکن است بدون آمریکا هم در برجام باقی بماند.