سعد حریری و باختی که مقصرش او نیست

بازنده انتخابات لبنان، سعد حریری نخست وزیر این کشور و سیاستمداران سنی مذهبی هستند که او بر رأسشان قرار دارد. حتی در غرب بیروت که حوزه انتخابیه آقای حریری است، شمار برگه های رأی که برای او به صندوق ریخته شد، کمتر از برگه های یکی از نامزدهایی در همین حوزه انتخابیه بود که حزب الله و جنبش امل پشتیبانی اش می کنند.