گردشگران هم عامل افزایش آلاینده‌های کربنی در جهانند

هشت درصد کربن جهان را گردشگران تولید می‌کنند. این آمار که براساس یافته‌های یک تحقیق جدید به دست آمده بیش از تخمین‌های قبل است.