ابراز نگرانی در مورد وضع سلامتی یک زندانی بهایی در ایران

جامعه جهانی بهایی واقع در نیویورک در بیانیه ای نسبت به وضع سلامتی عفیف نعیمی از اعضای هیات معروف به “یاران” که اخیرا پس از حدود شش ماه مرخصی درمانی به زندان برگشت ابراز نگرانی کرده است.