نوجوان آمریکایی پیش ازاهدای اعضای بدنش هوشیاری خود را بازیافت

یک پسر ۱۳ ساله در ایالت آلاباما که در کما بود، پس از این که پدر و مادرش فرم اهدای اعضای بدنش را امضا کردند، هوشیاری خود را باز یافت.