نیمی از جمعیت افغانستان ‘یا مهاجرند یا مهاجر بوده‌اند’

وزارت امور مهاجران افغانستان اعلام کرده که از جمعیت ۳۰ میلیون نفری افغانستان حدود ۱۵ میلیون آن یا اکنون در کشورهای همسایه و سایر کشورها مهاجرند و یا اینکه مهاجرت را تجربه کرده‌اند. اکنون بیشتر از پنج و نیم میلیون نفر در خارج از افغانستان مهاجر هستند و بیش از سه میلیون نفر هم بیجاشدگان داخلی هستند.