جمهوری اسلامی؛ پایان دوران یک حاکمیت و دو چهره؟

دو چهره بودن نظام اسلامی در عرصه بین المللی هم آشکار شده است و چندان جدی گرفته نمی شود. ترامپ، بی توجه به اختلاف دولت و حکومت، کلیت نظام سیاسی ایران را متهم می کند و نشانه می رود و به نظر می رسد، بحران منطقه خاورمیانه و شبح جنک ایران و اسرائیل، چندان جایی برای تحرکات دیپلماتیک وزیر خارجه، باقی نگذاشته است و دولت به زائده ای در سیاست های کلی نظام بدل گشته است.