اورهان پاموک و درهای بسته در تهران

رخداد فرهنگی که در ایام برای نمایشگاه کتاب حاشیه ساز شد دعوت از اورهان پاموک، نویسنده مشهور ترکیه ای و برنده نوبل ادبیات بود. که حضورش با حاشیه هایی همراه بوده است. دلیل لغو جلسات پاموک تهدید و اعتراض رسانه های تندروها و یکی از نمایندگان مجلس بوده است.