ممنوعیت فعالیت سیلویو برلوسکونی در سمت‌های دولتی لغو شد

دادگاهی در ایتالیا ممنوعیت فعالیت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر اسبق ایتالیا، در سمت‌های دولتی را لغو کرده است.