کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران

انتشار گزارش تکان دهنده تخریب گورهای اعدام های دسته جمعی اعدام دهه شصت توسط دو سازمان حقوق بشری پس از کشف غیرمترقبه و جنجالی پیکری که نشان از رضا شاه داشت، بار دیگر توجه همگانی را به دوران اعدام های پس از انقلاب که “بهار آزادی” نامیده شده، جلب کرده است.