برجام؛ روزشمار پرونده اتمی ایران پس از اجرای توافق اتمی با گروه ۱+۵

توافق جامع هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) به دست آمد و در دی ماه همین سال (ژانویه ۲۰۱۶)اجرایی شد. این روزشمار به وقایع مهم مربوط از زمان اجرایی شدن توافق پرداخته است.