هشدار رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا در مورد حملات تروریستی داعش دراروپا

اندریو پارکر رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا، ام آی فایو هشدارداده است که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بعد از آنکه پایگاه های خود در خاورمیانه را از دست داده مصمم است که در اروپا مرتکب حملات “مخرب” تروریستی شود.