اسرائیل به رفتار “نامناسب” با سفیرش در ترکیه اعتراض کرد

با ادامه تنش فزاینده در روابط میان ترکیه و اسرائیل در ارتباط با حوادث مرگبار در مرز اسرائیل و غزه، اسرائیل رفتار ترکیه نسبت به سفیرش در آنکارا را “نامناسب” خوانده است.